Úvod Informace

Rebríček najlepších internetových kasín

Ruleta na živo (okrem rulety môžete hrať naživo aj baccarat alebo blackjack) je relatívne nový fenomén na poli online gamblingu. V podstate sa jedná o to že prenos sníma niekoľko (až 12) kamier zamierené priamo na stôl. V podstate Vás moderná technika prenesie priamo do kasína a to znamená že nemusíte nikam chodiť. Obavy, že potrebujete neviem aké super internetové pripojenie sú zbytočné. Poviem to asi takto. Ak na mojom webe viete hrať zdielané hry, potom viete hrať aj ruletu či iné hry naživo. Ruletu na živo ponúka snáď každé kasíno z mojho zoznamu preto si vyberte to čo Vám je blízke. Mojou srdcovkou je všakako najlepšie európske online casino.

Informace

Poslání služby

Posláním Pečovatelské služby Centra sociálních služeb Poruba, p. o. je poskytovat  osobám patřícím do cílové skupiny péči, pomoc a podporu při dosahování co nejvyšší míry samostatnosti tak, aby mohly setrvat ve svém přirozeném, domácím prostředí a mohly žít i nadále v co největší míře způsobem, na který byly dosud zvyklé.

Cíle služby

Cílem služby je uživatel, který:

 • má takovou míru podpory, aby s využitím vlastních schopností a dovedností setrval i přes svou nepříznivou sociální situaci v přirozeném, domácím prostředí,
 • i nadále žije, s ohledem na měnící se potřeby tak, jak byl zvyklý.

Cílová skupina

Dospělí a senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, přičemž tuto pomoc jim nemohou v plném rozsahu zajistit rodinní příslušníci či veřejně dostupné služby.

Služby lze odmítnout pouze:

 • neposkytujeme-li službu, o kterou osoba žádá
 • není-li poskytování služby možné z kapacitních důvodů
 • pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla v době kratší 6 měsíců před podáním nové žádosti vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Druh poskytované sociální služby

Pečovatelská služba patří do služeb sociální péče, je zajišťována terénní formou v domácnostech uživatelů v individuálně dohodnutém čase v provozní době služby - denně od 06.30 do 19.00 hodin.

Maximální okamžitá kapacita služby – 24 osob v nejvíce vytížené denní době, která odpovídá dopoledním hodinám pracovního týdne.

Zásady poskytovaných služeb

 • Respekt k jedinečnosti uživatele – respektování volby, osobnosti, soukromí, práv a důstojnosti uživatele.
 • Individuální nastavení služby – individuální přístup při řešení nepříznivé sociální situace uživatele na základě zjištěných potřeb, možností a osobních cílů uživatele.
 • Zásada profesionality a odbornosti – pracovníci splňují zákonem stanovené požadavky pro výkon dané činnosti, průběžně zvyšují své odborné znalosti a dovednosti, dodržují při výkonu své činnosti vnitřní předpisy a ustanovení etického kodexu.
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti – služba vede uživatele k aktivnímu zapojení do hledání vnitřních (vlastní dovednosti, schopnosti) a vnějších zdrojů (rodina, přátelé, veřejné služby) při řešení jeho nepříznivé situace, nevytváří závislost na službě.

Pečovatelská služba nabízí následující základní činnosti

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

V rámci služby zajišťujeme tyto fakultativní činnosti

 • Stříhání vlasů
 • Holení
 • Dohled
 • Zajištění dopravy k lékaři MO Poruba, Pustkovec, Martinov a Třebovice
 • Svoz a rozvoz prádla
 • Vyřizování úředních záležitostí, které nesouvisejí s poskytováním služby

Realizace poskytované služby

Služba je zajišťována na celém území městských obvodů Poruba, Martinov, Pustkovec a Třebovice.

Podpora služby

Logo Moravskoslezky kraj

Tato služba je podpořena účelovou dotací určenou k financování sociálních služeb z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí státního rozpočtu poskytnutou z rozpočtu Moravskoslezského kraje.