O nás

Zřizovatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba,
708 56 Ostrava-Poruba, Klimkovická č. 28/55,
okres Ostrava – město, IČ 00845451
Příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva městského obvodu Poruba č. 329/11
ze dne 27. 4. 2004 s účinností ke dni 1. 7. 2004

Organizace:

Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
Se sídlem: I. Sekaniny 1812/16, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00
zastoupená: ing. Simonou Malinovou – ředitelkou organizace
IČ: 71216642
DIČ: CZ71216642
Bankovní spoj.: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 191654102/0300
zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, odd. Pr, vložka č. 959

Forma organizace
Právní formou organizace je příspěvková organizace.

Statutární orgán
Statutárním orgánem zřizované organizace je ředitel.

Vymezení hlavního účelu zařízení a předmětu činnosti organizace

1. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vybraných služeb podle zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, v platném znění, podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 11/2000, kterou se vydává Statut města Ostravy, v platném znění, které je obec povinna zajistit v samostatné působnosti.

2. Hlavní činnost (předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu)
„Základním předmětem činnosti je poskytnutí terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením v důsledku nepříznivé životní situace, včetně zajištění provozu v Domě s pečovatelskou službou ASTRA na ulici I. Sekaniny č. 1812/16 v Ostravě – Porubě, v Domě s pečovatelskou službou na ulici Průběžná č. 6222/122 (objekt správní budovy včetně jeho příslušenství) v Ostravě – Porubě, v Domově pro matky s dětmi na ulici Dělnická č. 386/30 v Ostravě – Porubě, v Azylovém zařízení na ulici Vřesinská č. 2230/5 v Ostravě – Porubě a dále napomáhání sociálnímu začlenění a zmírnění dopadu sociální izolace. U níže vyjmenovaných registrovaných služeb sociální péče a sociální prevence organizace zajišťuje základní činnosti ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, včetně poskytování vybraných fakultativních činností.“

3. Doplňková činnost
 • výstavní činnost
 • organizace a pořádání (např. sportovních, společenských a jiných) akcí a aktivit
 • umožnění reklamní činnosti,
 • správa vlastního a svěřeného majetku a pronajatých nebytových prostor s právem ponechat tento majetek do užívání třetím osobám. Organizace je oprávněna provozovat tuto doplňkovou činnost navazující na hlavní účel činnosti za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně.

Vedení organizace


Ing. Simona Malinová
ředitelka
Průběžná 6222/122, Ostrava-Poruba, 708 00
telefon 596969201
e-mail: simona.malinova@cssporuba.cz

Ing. Martina Nováková
vedoucí úseku správního a ekonomického
zástupce ředitelky ve věcech správních a ekonomických
Průběžná 6222/122, Ostrava-Poruba, 708 00
telefon 596969206
e-mail: martina.novakova@cssporuba.cz

Bc. Darina Kašperlíková
vedoucí Domova pro matky s dětmi
Dělnická 386/30, Ostrava-Poruba, 708 00
telefon 596916028
e-mail: darina.kasperlikova@cssporuba.cz

Bc. Eva Bocviňoková
vedoucí Azylového zařízení
Vřesinská 2230/5, Ostrava-Poruba, 708 00
telefon 596630208
e-mail: eva.bocvinokova@cssporuba.cz

Zařízení organizace

 • Dům s pečovatelskou službou ASTRA, I. Sekaniny 1812/16, Ostrava-Poruba, 708 00, telefon 596944311
 • Dům s pečovatelskou službou Průběžná, ul. Průběžná 6222/122, Ostrava-Poruba,. 708 00, telefon 596969211
 • Domov pro matky s dětmi, Dělnická 386/30, Ostrava-Poruba, 708 00 telefon 596916028
 • Azylové zařízení, Vřesinská 2230/5, Ostrava-Poruba, 708 00 telefon 596911611
 • Nakládání s byty v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) se řídí ustanoveními občanského zákoníku (zejména osmá část hlava sedmá Nájemní smlouva a v ní oddíl čtvrtý – zvláštní ustanovení o nájmu bytu), dále zákonem 102/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zvláště jeho ustanoveními v bytech zvláštního určení) a navazujícími právními normami.

Služby, které příspěvková organizace poskytuje:

 • Pečovatelská služba se sídlem na ul. I. Sekaniny 1812/16, Ostrava-Poruba, 708 00 telefon 596944311
  včetně Domu s pečovatelskou službou ASTRA, I. Sekaniny 1812/16, Ostrava-Poruba, telefon 596944311
  včetně Domu s pečovatelskou službou Průběžná, ul. Průběžná 6222/122, Ostrava-Poruba, telefon 596969211
 • Centrum denních služeb se sídlem v Domě s pečovatelskou službou ASTRA, I. Sekaniny 1812/16, Ostrava-Poruba, telefon 596944311
 • Domov pro matky s dětmi se sídlem Dělnická 386/30, Ostrava-Poruba, telefon 596916028
 • Azylové zařízení se sídlem Vřesinská 2230/5, Ostrava-Poruba, telefon 596911611

Kde nás najdete:

e-mail: cssporuba@cssporuba.cz
webové stránky: www.cssporuba.cz