Úvod Informace

Informace

Poslání služby

Posláním pečovatelské služby je poskytovat přímou péči v domácím prostředí osobám, které se ocitly v sociálně nepříznivé situaci z důvodu věku nebo zdravotního stavu a potřebují pomoc jiné fyzické osoby k uspokojování svých životních potřeb v takovém rozsahu, aby byla zachována a podporována jejich stávající soběstačnost, zmírněna rizika sociálního vyloučení a byl jim umožněn co možná nejdelší pobyt v jejich přirozeném domácím prostředí.

Cíl služby

Cílem pečovatelské služby je:

 • poskytovat sociální službu, která bude individuálně přizpůsobena potřebám a požadavkům každého jednotlivého uživatele
 • napomáhat zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života uživatelům, kteří z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby
 • sociální službu poskytovat tak, aby byla pro uživatele motivující, podporovala jejich samostatnost, zmírnila rizika sociálního vyloučení a napomohla zachování dosavadního způsobu života v přirozeném domácím prostředí
 • zvyšovat a udržovat odbornost pracovníků pečovatelské služby
 • k dosažení co nejvyšší kvality poskytované služby využívat všech dostupných technických prostředků

Dílčí cíle pečovatelské služby:

 • Umožnit částečně a převážně imobilním uživatelům za účasti pečovatelky pobyt mimo domácí prostředí a tím zajistit kontakt s vnějším prostředím či snížit sociální izolaci.
 • Předcházet sociální izolaci a snížit riziko sociálního vyloučení uživatelů navázáním spolupráce s organizacemi sdružujícími dobrovolníky.
 • U osamocených uživatelů při špatném zdravotním stavu a na základě jejich rozhodnutí neřešit situaci umístěním uživatele v pobytovém zařízení, ale zajistit mu maximální rozsah pečovatelské služby tak, aby mohl co nejdéle zůstat v domácím prostředí.

Cílová skupina

Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou dospělé osoby žijící v městské části Poruba a městských částech Martinov, Pustkovec, Třebovice se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služby nelze poskytnout osobám, které trpí nebo u nichž se projeví:

 • psychické či psychiatrické onemocnění, případně nestabilizované duševní choroby nebo závažné mentální poruchy – dle posudku odborného či praktického registrujícího lékaře
 • závislost na alkoholu či jiných návykových látkách, v případě, že by mohl být ohrožen nebo omezen personál pečovatelské služby nebo by uživatel ohrožoval sebe či okolí – dle posudku odborného či praktického registrujícího lékaře
 • je nařízena karanténa pro podezření z nákazy přenosnou chorobou a při onemocnění touto chorobou – dle posudku odborného či praktického registrujícího lékaře

Důvodem neposkytnutí služby v těchto případech je skutečnost, že organizace nemá odborný, specializovaný personál zaměřený na péči o osoby s uvedenými obtížemi a o osoby vyžadující celodenní a zdravotní péči a rovněž nemá odpovídající vybavení na specializovanou péči.

Projeví-li se některá z výše uvedených skutečností až v průběhu služby po uzavření smlouvy, je nutné s ohledem na personál a okolí uživatele těmto osobám poskytování služby ukončit.

Služby lze odmítnout pouze:

 • neposkytujeme-li službu, o kterou osoba žádá
 • není-li poskytování služby možné z kapacitních důvodů
 • zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí pečovatelské služby
 • pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla v době kratší 6 měsíců před podáním nové žádosti vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Druh poskytované sociální služby

Pečovatelská služba patří svým zaměřením do služeb sociální péče, je službou terénní, poskytuje se ve vymezeném čase přímo v domácnostech uživatelů denně po celý rok od 06.30 do 19.00 hodin.

Principy poskytovaných služeb

 • respektování uživatelovy svobodné volby a jeho potřeb
 • podpora
 • každá osoba je rovnocenným partnerem profesního týmu – vzájemná spolupráce
 • vzájemná komunikace s důrazem na důvěrnost sdělení, ochrana práva uživatele na soukromí
 • individuální přístup orientovaný na uživatele služby
 • podpora rozvoje samostatnosti a posilování sociálního začleňování
 • respektování jedinečnosti uživatele bez ohledu na jeho původ, rasu, etnickou příslušnost, či náboženské přesvědčení

Okamžitá kapacita služby – 25 osob

Realizace poskytované služby

Služba je zajišťována na celém území Městského obvodu Poruba, včetně Domu s pečovatelskou službou Průběžná, na ulici Průběžná 6222/122, Ostrava – Poruba, kde je rovněž její sídlo a Domu s pečovatelskou službou ASTRA na ulici I. Sekaniny 1812/16, Ostrava – Poruba, dále pak v městských částech Martinov, Pustkovec, Třebovice.

Podpora služby

Logo Moravskoslezky kraj

Tato služba je podpořena účelovou dotací určenou k financování sociálních služeb z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí státního rozpočtu poskytnutou z rozpočtu Moravskoslezského kraje.