Úvod Informace

Informace

 

Poslání služby

Posláním Centra denních služeb je umožnit dospělým osobám se zdravotním postižením a seniorům hodnotně prožít den s možností využití nabízených aktivit v bezbariérovém prostředí zařízení ambulantní služby sociální péče. Naší snahou je individuálně podporovat a rozvíjet soběstačnost těchto osob tak, aby mohly žít co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Cíl služby

Cílem služby Centra denních služeb (krátkodobé cíle) je:

 • poskytnout docházejícím osobám individuálně přizpůsobenou službu v pracovních dnech od 7.00 hodin do 15.00 hodin
 • udržení nebo rozvíjení stávající soběstačnosti, a tím předcházení riziku závislosti na druhé osobě
 • aktivní prožití dne ve společnosti vrstevníků a rozvíjení společenských vztahů
 • předcházení sociální izolaci a snížení rizika sociálního vyloučení

Rozvojové cíle služby (dlouhodobé cíle):

 • zachování rozsahu služby ve stávající, či případně vyšší kvalitě (okamžitá kapacita 10 osob, rozsah služby v pracovní dny), s využitím externích finančních zdrojů (dotace, granty apod.)
 • zvyšovat a udržovat odbornost pracovníků ambulantní služby sociální péče (aktivní účast zaměstnanců na vzdělávání pracovníků v sociálních službách, supervizních setkáváních)
 • modernizovat technické vybavení Centra denních služeb

Cílová skupina

Dospělé osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku (senioři), zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje systematickou podporu jiné fyzické osoby a kterým chybí kontakt se společenským prostředím.

Služby nelze poskytnout osobám, které trpí nebo u nichž se projeví:

 • psychické či psychiatrické onemocnění – dle posudku odborného či praktického registrujícího lékaře (služba nemá odborný specializovaný personál zaměřený na péči o takové osoby)
 • závislost na alkoholu či jiných návykových látkách v případě, že by mohl být ohrožen nebo omezen personál Centra denních služeb nebo by uživatel ohrožoval sebe či okolí - dle posudku odborného či praktického registrujícího lékaře (služba nemá odborný specializovaný personál zaměřený na péči o takové osoby)
 • těžké mentální postižení (služba nemá odborný specializovaný personál zaměřený na péči o takové osoby)
 • je nařízena karanténa pro podezření z nákazy přenosnou chorobou a při onemocnění touto chorobou – dle posudku odborného či praktického registrujícího lékaře
 • osobám vyžadujícím celodenní zdravotní a lékařskou péči (služba nemá odborný specializovaný personál zaměřený na péči o takové osoby)
 • osobám dezorientovaným v místě, čase a prostoru (služba nemá odborný specializovaný personál zaměřený na péči o takové osoby)

Služby lze odmítnout pouze:

 • neposkytujeme-li službu, o kterou osoba žádá
 • není-li poskytování služby možné z kapacitních důvodů
 • pokud zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby (službu není možné poskytnout z důvodu nevybavení speciálními pomůckami a odborným specializovaným personálem)
 • pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla v době kratší 6 měsíců před podáním nové žádosti vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby, z důvodu porušování povinnosti vyplývajících ze smlouvy

Druh poskytované sociální služby

Centrum denních služeb patří svým zaměřením do služeb sociální péče a je službou ambulantní.

Okamžitá kapacita služby - 10 uživatelů.

Zásady poskytovaných služeb

 • respektování volby, potřeb a práv uživatele - služby se přizpůsobují potřebám uživatelů, uspokojují jejich potřeby, podporují jejich lidskou důstojnost
 • rovnocenný přístup – služba je postavena na partnerském přístupu k uživateli a vzájemném respektu obou stran
 • individuální přístup orientovaný na uživatele služby - uživatelé se rozhodují sami, které služby jsou pro ně důležité a které služby by chtěli využívat
 • diskrétnost - důvěrné informace jsou zachovávány
 • aktivní účast uživatelů na průběhu služby a poskytování přiměřené podpory - motivací a poskytnutím podpory uživatele rozvíjet soběstačnost, schopnosti a dovednosti

Ambulantní služby CDS jsou poskytovány dle § 45 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a § 11 vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění.

CDS nabízí následující základní činnosti:

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

V rámci služby CDS zajišťuje tyto fakultativní činnosti:

 • Zajištění dopravy k lékaři motorovým vozidlem organizace v rámci městského obvodu Poruba, Pustkovec, Třebovice a Martinov
 • Dovoz do CDS a odvoz z CDS motorovým vozidlem poskytovatele - tato činnost je zajišťována pro občany žijící v městském obvodu Poruba, Pustkovec, Třebovice a Martinov

Veřejný závazek poskytovaných sociálních služeb je veřejnosti přístupný na nástěnkách v prostorách Centra denních služeb, na internetových stránkách organizace CSS a na informačních letácích.

Realizace poskytované služby

Ambulantní služba je poskytována v objektu Domu s pečovatelskou službou ASTRA na ulici I. Sekaniny 1812/16 v Ostravě – Porubě.
Služba je poskytována zájemcům s trvalým pobytem v městském obvodu Poruba, Martinov, Pustkovec, Třebovice, v případě volné kapacity ostatním občanům města Ostravy, a to na základě podané žádosti a následně uzavřené Smlouvy o poskytování služby sociální péče v Centru denních služeb. Služba může být také poskytnuta zájemcům, kteří se zdržují v domácnosti u osoby s trvalým pobytem v městském obvodu Poruba, Martinov, Pustkovec, Třebovice, která o ně pečuje.

Podpora služby

Tato služba je podpořena účelovou dotací určenou k financování sociálních služeb z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí státního rozpočtu poskytnutou z rozpočtu Moravskoslezského kraje.