Úvod Informace

Informace

Poslání služby:

Posláním služby azylového zařízení Domova pro matky s dětmi je pomoc matkám s dětmi, případně těhotným ženám při řešení jejich nepříznivé životní situace, a to ubytováním a poradenstvím vedoucím k sociálnímu začleňování

Komu službu poskytujeme:

Zletilým matkám, případně ženám (např. opatrovnicím, pěstounkám ap.) s dětmi do 15 let věku a gravidním ženám z Ostravy a okolních regionů. Hranice dosažených 15 let věku dítěte je stanovena pro věk nejstaršího z dětí. Jedná se o osoby bez přístřeší, oběti všech forem domácího násilí a osoby, které nejsou vlastními silami schopny zvládnout svou nepříznivou životní situaci.

Služby nelze poskytnout:

 • osobám trpícím neléčeným psychickým či psychiatrickým onemocněním
 • osobám závislým na alkoholu či jiných návykových látkách
 • osobám tělesně postiženým s těžkým postižením pohybového a nosného aparátu (budova není bezbariérová)
 • osobám s těžkým mentálním postižením
 • osobám trpícím infekčním onemocněním, jejichž pobyt by ohrožoval nebo omezoval jiné ubytované osoby
 • osoby užívající byt či bytové prostory konfliktním způsobem a v rozporu se zákonem

 

Služby lze odmítnout v případě:

 • není-li ubytování z kapacitních důvodů možné
 • zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby
 • neposkytujeme-li službu, o kterou osoba žádá

 

Poskytované služby:

 • ubytování zpravidla na dobu jednoho roku
 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • základní sociální poradenství
 • aktivizační činnosti v rámci volnočasových aktivit
 • fakultativní služby

 

Cílem poskytované služby:

je posílení aktivity uživatelek a pomoc, aby tyto ženy byly schopny řešit samostatně své problémy, aby se jejich závislost na poskytovaných službách minimalizovala nebo se staly zcela nezávislými.

Principy poskytovaných služeb

 • respektování uživatelovy svobodné volby a jeho potřeb
 • partnerství, vzájemná spolupráce
 • individuální přístup
 • vzájemná komunikace s důrazem na důvěrnost sdělení
 • podpora
 • respekt bez ohledu na původ, rasu, etnickou příslušnost či náboženské přesvědčení uživatele

 

Kapacita

Kapacita zařízení je 35 lůžek v 11 bytových jednotkách, přičemž vždy 2 bytové jednotky mají společnou kuchyň, chodbičku a příslušenství. 1 samostatná bytová jednotka slouží pro matku se 3 a více dětmi.

Podpora služby

Logo Moravskoslezky kraj

Tato služba je podpořena účelovou dotací určenou k financování sociálních služeb z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí státního rozpočtu poskytnutou z rozpočtu Moravskoslezského kraje.