Úvod Informace

Informace

Poslání služby

Posláním Azylového zařízení je pomoc mužům i ženám, kteří se z různých příčin ocitli v nepříznivé životní situaci, a to poskytnutím ubytování a sociálního poradenství vedoucího k sociálnímu začlenění.

Cíl služby

Cílem služby je zmírnit dopad nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení, zabránit zdravotním a sociálním rizikům, které souvisí se způsobem života na ulici, motivovat osoby k řešení své situace a napomáhat k integraci do společnosti.

Cílová skupina

Plnoleté osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, s trvalým pobytem v Ostravě – Porubě, při volné kapacitě i další osoby z jiných regionů.

Druh poskytované sociální služby

Azylové zařízení patří svým zaměřením do služeb sociální prevence a je službou pobytovou, poskytuje ubytování na přechodnou dobu, nejdéle zpravidla na dobu jednoho roku.

Poskytované služby

 • ubytování
 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • základní sociální poradenství
 • sociálně aktivizační a vzdělávací programy
 • fakultativní služby

Kapacita

Kapacita zařízení je 29 osob. V zařízení je 13 dvoulůžkových pokojů a 1 třílůžkový pokoj.

Zásady poskytování služeb

 • dodržování práv uživatelů
 • respektování volby uživatelů
 • individualizace podpory – služby jsou přizpůsobeny potřebám uživatelů
 • flexibilita – služby se pružně přizpůsobují potřebám uživatelů
 • aktivizace a motivace uživatelů
 • podpora samotného jednání uživatelů
 • stejné možnosti využití služeb pro všechny

Služby neposkytujeme v případě že:

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá
 • není-li ubytování z kapacitních důvodů možné
 • zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby, tzn. zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo chování osob by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Zařízení nedisponuje materiálním vybavením a odborně vyškoleným personálem zaměřeným na péči o osoby s těžkým tělesným postižením, s těžkým duševním, mentálním, akutním infekčním onemocněním.

Podpora služby

Logo Moravskoslezky kraj

Tato služba je podpořena účelovou dotací určenou k financování sociálních služeb z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí státního rozpočtu poskytnutou z rozpočtu Moravskoslezského kraje.