Úvod Informace

Informace

Poslání služby

Posláním Azylového zařízení je zmírnit dopad nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení, předcházet zdravotním a sociálním rizikům, které souvisí se způsobem života na ulici, motivovat osoby k řešení své situace a napomáhat k jejich začleňování do společnosti.

Cíl služby

Cílem služby je, aby se uživatel začlenil do běžného způsobu života.

 • Získal zdroj stabilního příjmu.
 • Odešel do následného bydlení.
 • Naučil se využívat běžné dostupné služby a informace.
 • Řešil samostatně své problémy.
 • Obnovil vztahy s rodinou nebo jiné přirozené vztahy.
 • Řešil své závazky.

Cílová skupina

Plnoleté osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, které jsou fyzicky soběstačné a které chtějí svou nepříznivou situaci aktivně řešit.

Druh poskytované sociální služby

Azylové zařízení patří svým zaměřením do služeb sociální prevence a je službou pobytovou.

Poskytované služby

 • ubytování
 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • základní sociální poradenství
 • sociálně aktivizační a vzdělávací programy
 • fakultativní služby

Kapacita

Kapacita zařízení je 29 osob. V zařízení je 13 dvoulůžkových pokojů a 1 třílůžkový pokoj.

Zásady poskytování služeb

 • zachování lidské důstojnosti
 • rovný přístup k uživatelům
 • individuální přístup
 • podpora aktivního přístupu k řešení situace uživatele
 • podpora rozvoje samostatnosti uživatelů
 • dodržování práv uživatelů

Služby neposkytujeme v případě že:

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá
 • není-li ubytování z kapacitních důvodů možné
 • zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby, tzn. zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo chování osob by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Zařízení nedisponuje materiálním vybavením a odborně vyškoleným personálem zaměřeným na péči o osoby s těžkým tělesným postižením, s těžkým duševním, mentálním, akutním infekčním onemocněním.

Podpora služby

Logo Moravskoslezky kraj

Tato služba je podpořena účelovou dotací určenou k financování sociálních služeb z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí státního rozpočtu poskytnutou z rozpočtu Moravskoslezského kraje.