Úvod Historie

Historie

HISTORIE VÝVOJE SLUŽEB V ORGANIZACI

Rok 2004

Založení příspěvkové organizace Statutárním městem Ostrava – městským obvodem Poruba poskytující tyto sociální služby:

 • Pečovatelská služba na území městského obvodu Poruba včetně provozu Domu s pečovatelskou službou ASTRA na ulici I. Sekaniny 1812/16
 • Domov pro matky s dětmi
 • Noclehárna pro lidi bez přístřeší

Rok 2005

Zahájení provozu Centra denních služeb v prostorách DPS ASTRA

Rok 2006

 • Zahájení poskytování pobytové Odlehčovací služby v prostorách DPS ASTRA
 • Rozšíření služby v Centru denních služeb o fakultativní úkon - svoz klientů dozařízení.
 • Zahájení provozu Azylového zařízení propřechodný pobyt pro lidi bez přístřeší pro 7 osob
 • Rozšíření kapacity noclehárny pro lidi bez přístřeší na 18 osob a změna provozu zesezónního na celoroční

Rok 2007

V souladu s účinností nového zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách organizace poskytuje 6 registrovaných služeb sociální péče a prevence:

 • Pečovatelská služba
 • Centrum denních služeb
 • Odlehčovací služba
 • Domov pro matky s dětmi
 • Azylové zařízení
 • Noclehárna pro lidi bez přístřeší

Rok 2009

Zahájení provozu v novém Domě s pečovatelskou službou na ulici Průběžná, v němž poskytuje organizace obyvatelům pečovatelskou službu, včetně zajištění jeho provozu.

Rok 2012

Ukončení některých druhů služeb z důvodů ekonomických, technických a přehodnocení potřebnosti některých poskytovaných služeb

 • Odlehčovací služba (k 1. 1. 2012)
 • Noclehárna pro lidi bez přístřeší (k 1. 7. 2012)

Rok 2014

Organizace poskytuje 4 registrované sociální služby:

 • Pečovatelská služba
 • Centrum denních služeb
 • Domov pro matky s dětmi
 • Azylové zařízení

Rok 2015

Dochází ke změně v režimu financování sociálních služeb. S Krajským úřadem Moravskoslezského kraje uzavírá organizace Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon.

Rok 2016 - 2017

Krajským úřadem Moravskoslezského kraje jsou přesně definovány závazné podmínky poskytování sociálních služeb, které mohou být zařazeny do Krajské sítě sociálních služeb a na základě toho být také příjemci dotace ze státního rozpočtu. Aby výše uvedené podmínky byly dodrženy, prochází organizace velmi zásadními změnami, které přispějí ke zvýšení její efektivity jak v poskytování služeb, tak vnitřního organizačního uspořádání:

 • Revize všech stávajících smluv o poskytování pečovatelské služby a vyhodnocení potřebnosti uživatelů.
 • Zajištění rozvozu a donášky stravy uživatelům Pečovatelské služby veřejným dodavatelem tak, aby Pečovatelská služba v souladu se zákonem o sociálních službách nenahrazovala veřejně dostupné služby.
 • Převedení správy obou Domů s pečovatelskou službou na zřizovatele, protože správa objektů neodpovídá ze zákona charakteru a podmínkám terénní služby sociální péče.
 • Vytvoření nového zázemí zaměstnanců Pečovatelské služby ve správní budově DPS Průběžná.
 • Změna sídla organizace a soustředění většiny zaměstnanců organizace do jedné budovy.
 • Personální změny v útvaru Pečovatelské služby zahrnující mj. zrušení nadbytečných pracovních míst.